PRIVACYVERKLARING - GDPR

 houdt zich in elk geval aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens beheren met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens worden vermeld in deze Privacyverklaring

 • De verwerking van uw persoonsgegevens zullen beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

 • Uw nadrukkelijke toestemming vragen om de nodige data te verwerken

 • Passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

 • Persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten inzake de persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als KSK KALLO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na

het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit

via onderstaande contactgegevens:

KSK KALLO VZW
Duivendam, 9 bus – B-9120 Beveren – secretaris@kskkallo.be


Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door KSK KALLO verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Opstellen adreslijsten per ploeg

 • Indeling van ploegen per leeftijdscategorie

 • Informeren over het clubnieuws

 • Uitnodigen op club evenementen en oplijsten van deelnemers

 • Opstellen van evaluaties


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen doorgeven indien dit noodzakelijk is

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 • Officieel extranet van de KBVB
 • Wedstrijdbladen
 • Per ploeg worden de gegevens doorgegeven aan de technische staf


Bewaartermijn

KSK KALLO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze

bestemd zijn dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten inzake uw gegevens

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u

ontvangen hebben. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door

ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht uw gegevens door ons te laten

overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te

wettigen voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


We vragen u direct contact op te nemen indien u een klacht heeft over de verwerking van uw

persoonsgegevens. U heeft zeker het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is

de toezichthoudende autoriteit op vlak van privacybescherming.


Wijziging privacy statement

KSK KALLO kan zijn privacy statement wijzigen. Indien er een wijziging van toepassing is, zal het

meteen aangekondigd worden op onze website.


Namens het bestuur van KSK KALLO